O nas

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – Placówka jest wyodrębnioną agendą Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP.
Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą od marca 2002 r. Do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostaliśmy wpisani 21 marca 2002 roku pod numerem 58A/NPDN/2004.
Celem naszej placówki jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie - stosownie do potrzeb, szkoleń różnych typów (kursy doskonalące, warsztaty, konferencje itp.)
 • realizację ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z innymi podmiotami (uczelniami, instytucjami, itp.) w szczególności o zasięgu międzywojewódzkim lub międzynarodowym,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
 • tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii oraz upowszechnienie wiedzy metodycznej,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów nauczycieli poszczególnych specjalności,
 • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz promowanie działalności innowacyjnej w zakresie doskonalenia nauczycieli w tym prowadzenie działalności wydawniczej,
 • wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Dlaczego warto się u nas szkolić?

 • Jesteśmy wpisani do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego.
 • Otrzymaliśmy akredytację jako placówka doskonalenia nauczycieli.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych edukatorów z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym.
 • Jesteśmy członkami założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Obejmujemy swoim działaniem cały kraj poprzez filie: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Końskich, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Nisku, Rzeszowie i Wrocławiu. Filie Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP prowadzą działalność szkoleniową od wielu lat. Organizowane przez nie kursy mają długoletnią tradycję.

W naszej ofercie znajduje się wiele kursów doskonalących z zakresu:

 • podstaw technologii informacyjnej dla nauczycieli,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • nauczania zintegrowanego,
 • edukacji regionalnej i ekologicznej oraz tworzenia ścieżek międzyprzedmiotowych,
 • praktyki i rehabilitacji osób narażonych na choroby narządu mowy,
 • ewaluacji i autoewaluacji jako metody zapewniania i podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • profilaktyki patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • kompetencji nauczyciela we współczesnej szkole,
 • aktywizujących metod i technik nauczania,
 • edukacji europejskiej – nauczania dla przyszłości,
 • oceniania, egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • pozyskiwania dla oświaty Europejskich Funduszy Strukturalnych,
 • prawa oświatowego. 

21 kwietnia 2005 roku OUPiS ZNP – Placówka otrzymała od Mazowieckiego Kuratora Oświaty akredytację.                                                                   
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP - Placówka może również poszczycić się jako współzałożyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która została powołana do istnienia w grudniu 2004 roku.