OFERTA SIP

3

DYREKTORZY
SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
województwa pomorskiego

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP z siedzibą w Gdańsku przedstawia ofertę szkoleniową dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dobre przygotowanie do pełnienia funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej , leży w interesie dyrektorów, pracowników oraz działających związków zawodowych. Ponadto Dyrektor szkoły/ placówki, współpracując ściśle z ZSIP może w znaczącym stopniu mieć wpływ na polepszenie stanu bezpieczeństwa obiektu, zapobiec zagrożeniom oraz działać zgodnie z przepisami prawa pracy.

1/. Kadra szkoleniowa : specjaliści Prawa pracy – radcy prawni, mecenasi Kancelarii Prawnych współpracujących z OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk
2/. Koszty szkolenia :
•    300,00 zł
3/. Czas trwania : 10.00 -16.00
Wpłatę za uczestnika szkolenia należy dokonać /7 dni przed terminem odbycia szkolenia/
przelewem na konto OUPIS ZG ZNP – filia Gdańsk
Numer konta bankowego: 28 1160 2202 0000 0000 5248 0986 z dopiskiem : szkolenie ZSIP  
4/. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje : świadectwo ukończenia kursu / Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r.  o społecznej inspekcji pracy / Dz. U.Nr 35 poz. 163 z późn.zm. / oraz materiały szkoleniowe.
5/. Zgłoszenia należy przesłać na e-mail : oupis @ eurovoip.pl / 7 dni przed terminem szkolenia.  
Prosimy o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury dla pracodawcy /w karcie zgłoszenia uczestnika szkolenia /.
6/.  Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia
7/. Ramowe programy : szkolenia podstawowego,  okresowego , uzupełniającego społecznych inspektorów pracy .
Uwaga : oferty szkoleń są bez noclegów i całodziennego wyżywienia.
           Dyrektor OUPIS ZGZNP- filia Gdańsk
                     /-/ Elżbieta A. Markowska